നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ID ചുവടെയുള്ള ബോക്സിൽ നൽകി "ട്രാക്ക്" ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ രസീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം.